Stadgar

NÄRS

FIBER

EKONOMISK FÖRENING

STADGAR

Stadgar för NärsFiber Ekonomisk förening


Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-11-26


§ 1  FIRMA

Föreningens namn är NärsFiber Ekonomisk Förening.


§ 2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla

medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


§ 3  FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun.


§ 4  MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Närs med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen eller muntligen till någon i dess styrelse. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.


§ 5  MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen.


§ 6  MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 16000 - 19000 kronor. Insatsen skall betalas efter anmodan från styrelsen till föreningens bankgiro.  Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.


§ 7  ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 8  ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen

tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och

föreningen.


§ 9  UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 10  AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur

föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.§ 11  STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.


§ 12  FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. 


§ 13  REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant

fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 14  RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 15  ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§ 16  ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller  förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.


§ 17  RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.


§ 18  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna.

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas.


§ 19  VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap, 6 §) föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


§ 20  UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.


§ 21  STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.


§22  EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.


§ 23  ÖVRIGT

Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.